ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління статистики 05.01.2015 № 1-к

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Головного управління статистики у Миколаївській області

1. Це Положення визначає загальні засади створення і діяльності колегії Головного управління статистики у Миколаївській області (далі – Головного управління статистики).

2. Колегія Головного управління статистики (далі – колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності та вироблення рекомендацій з питань формування і реалізації державної політики в галузі статистики.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Держстату України та цим Положенням, а також відповідними наказами голови Держстату України та наказами начальника Головного управління статистики.
Рішення про утворення або ліквідацію колегії Головного управління статистики приймається начальником Головного управління статистики.

Функції колегії

4. Колегія:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Головного управління статистики;

2) розглядає пропозиції щодо:

формування та реалізації державної політики в галузі статистики у Миколаївській області;

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з місцевими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на Головне управління статистики завдань;

розширення міжнародного співробітництва у галузі статистики;

3) обговорює довгострокові програми розвитку державної статистики, інші програми, плани та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Головного управління статистики та територіальних підрозділів, відповідно до сфери діяльності;

6) розглядає результати роботи Головного управління статистики та територіальних підрозділів;

7) аналізує стан дотримання в органах державної статистики законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавчої дисципліни;

8) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Головне управління статистики та територіальні підрозділи.

Склад колегії

5. До складу колегії Головного управління статистики входять:

Начальник Головного управління статистики (голова колегії), перший заступник, заступники начальника та інші керівні працівники Головного управління статистики.
До складу колегії можуть входити керівники територіальних підрозділів Головного управління статистики.

6. Кількісний та персональний склад колегії визначається та затверджується начальником Головного управління статистики.

Організація і планування роботи колегії

7. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

8. Засідання колегії проводяться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на квартал, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, доповідачі, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

Проект плану проведення засідань колегії формується на підставі пропозицій членів колегії, керівників структурних та територіальних підрозділів Головного управління статистики, попередньо погоджених з начальником Головного управління статистики, першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Структурний підрозділ, відповідальний за роботу колегії, згідно з наданими матеріалами до 15 числа останнього місяця поточного кварталу готує проект плану проведення засідань колегії на наступний квартал і подає його на розгляд і затвердження колегією.

Затверджений план проведення засідань колегії надається членам колегії, керівникам структурних та територіальних підрозділів Головного управління статистики до початку кварталу.

9. Додаткові питання, що не входять до затвердженого плану проведення засідань колегії, можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за 10 робочих днів до чергового засідання.

За ініціативи голови колегії або не менш як третини членів колегії можуть бути проведені позачергові засідання колегії.

У разі потреби проводяться розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

10. Дату, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначає голова колегії.

11. Матеріали для розгляду на засіданні колегії надаються до відділу координації статистичної діяльності, комплексних інформаційно-аналітичних робіт та показників національних рахунків управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та комунікацій, у друкованому (оригінал) та електронному вигляді не пізніше ніж за 7 робочих днів до дня засідання.

Ці матеріали повинні містити:

довідку з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, підписану керівником структурного підрозділу Головного управління статистики, відповідального за підготовку питання, погоджену з першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень;

проект рішення колегії, обов’язково завізований керівником структурного підрозділу Головного управління статистики, відповідальним за підготовку питання, першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, а також керівниками заінтересованих структурних підрозділів Головного управління статистики;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та обійманих посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці, презентації тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

Персональну відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідань колегії особисто несуть керівники структурних підрозділів Головного управління статистики, зазначені в плані проведення засідань колегії.

12. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії, згідно із затвердженим планом проведення засідань та з урахуванням внесених пропозицій, здійснюється відділом координації статистичної діяльності, комплексних інформаційно-аналітичних робіт та показників національних рахунків управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та комунікацій, який не пізніше ніж за 7 робочих днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

13. У разі неможливості своєчасної підготовки розгляду вказаних у плані проведення засідань колегії питань відповідальні за їх підготовку заступники начальника Головного управління статистики зобов’язані не пізніше ніж за 15 робочих днів до визначеного терміну їх розгляду подати доповідну записку начальнику Головного управління статистики з обґрунтуванням (поясненням) необхідності перенесення терміну або зняття питання з розгляду на засіданні колегії. Рішення щодо цього приймається начальником Головного управління статистики.

14. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за 3 робочі дні до засідання, а у разі проведення позапланового (позачергового) засідання – не пізніше ніж за 1 робочій день до засідання.

 

Порядок проведення засідання колегії та прийняття її рішення.

15. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків начальника Головного управління статистики.

16. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

17. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

18. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

19. На засідання колегії можуть запрошуватись працівники органів державної статистики, які не є членами колегії, представники інших органів виконавчої влади, вчені (за списком, погодженим з начальником Головного управління статистики).

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

20. Порядок денний засідання затверджується членами колегії безпосередньо на засіданні шляхом голосування.

21. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

22. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

23. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

24. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник) Головного управління статистики, відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом 10 робочих днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень, керівниками заінтересованих структурних підрозділів Головного управління статистики, і надає у друкованому й електронному вигляді до відділу координації статистичної діяльності, комплексних інформаційно-аналітичних робіт та показників національних рахунків управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та комунікацій, який подає його на розгляд голові колегії.

25. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення колегії провадяться у життя, шляхом видання наказу начальника Головного управління статистики.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення начальник Головного управління статистики, проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву Держстату. Члени колегії також можуть повідомити свою думку керівництву Держстату.

26. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних та територіальних підрозділів Головного управління статистики, а також керівників інших органів виконавчої влади, у частині, що їх стосується.

27. Технічний запис засідань колегії Головного управління статистики забезпечує відділ координації статистичної діяльності, комплексних інформаційно-аналітичних робіт та показників національних рахунків управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та комунікацій.

28. Оригінали всіх матеріалів засідань колегії та підписані протоколи засідань колегії зберігаються у відділі координації статистичної діяльності, комплексних інформаційно-аналітичних робіт та показників національних рахунків управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та комунікацій, після чого в установлений строк передаються для постійного зберігання до архіву Головного управління статистики.

Контроль за виконанням рішень колегії

29. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює відділ координації статистичної діяльності, комплексних інформаційно-аналітичних робіт та показників національних рахунків управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами і респондентами та комунікацій.

30. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.