РЕГЛАМЕНТ
Головного управління статистики у Миколаївській області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління статистики
у Миколаївській області
19.05.2017 № 32

 

I. Загальні положення

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Миколаївській області (далі – Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом державної статистики і безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (далі Держстат) та в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики.
Головне управління статистики утворюється Держстатом і є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України. 
Головному управлінню статистики підпорядковуються територіальні органи державної статистики – відділи/сектори статистики у районах, які є його відокремленими підрозділами (далі – відокремлені підрозділи).

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені у Положенні про Головне управління статистики у Миколаївській області (далі – Положення), затвердженому наказом Держстату від 30.09.2015 № 241.
Основні завдання відокремлених підрозділів визначені у Положеннях про відокремлені підрозділи, затверджених наказом Головного управління статистики від 02.11.2015 № 45.

4. Головне управління статистики у межах повноважень та на виконання актів законодавства видає накази, організовує та контролює їх виконання, а, в разі потреби, видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.
Рішення Головного управління статистики, прийняті в межах повноважень, передбачених законодавством, є обов'язковими для виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

5. Головне управління статистики, під час виконання покладених на нього завдань, безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи, взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

6. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо й телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики та відокремлених підрозділів.

7. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про його діяльність, який розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

II. Організація роботи Головного управління статистики
Планування роботи

1. Планування роботи здійснюється з метою забезпечення послідовних і узгоджених дій структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, спрямування їх на ефективне виконання завдань і реалізацію покладених функцій, забезпечення держави та суспільства статистичною інформацією тощо.

2. Основою для планування діяльності Головного управління статистики є план державних статистичних спостережень (затверджується Кабінетом Міністрів України), технологічна програма державних статистичних спостережень (затверджується Головою Держстату), план роботи з кадрами в органах державної статистики (затверджується Головою Держстату), плани роботи місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також замовлення користувачів на статистичну інформацію, які виконуються на платній основі.

3. Щороку у Головному управлінні статистики складається комплексна програма (далі – Програма), яка являє собою послідовний опис процедур, які здійснюються за кожним державним статистичним спостереженням, комплексним статистичним продуктом, а також за роботами з виконання функціональних обов'язків і координації діяльності структурних та відокремлених підрозділів, з визначенням строків виконання робіт, відповідальних виконавців тощо.

4. Програма формується уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики за уніфікованим макетом, розробленим Держстатом, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів за погодженням з начальником, першим заступником та заступником начальника відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5. Програма виноситься на розгляд колегії і затверджується наказом Головного управління статистики.

6. На основі Програми формується Витяг, який вміщує перелік заходів, у яких беруть участь користувачі, співвиробники статистичної інформації, респонденти державних статистичних спостережень та постачальники адміністративних даних. З метою їх інформування та забезпечення прозорості діяльності Головного управління статистики, Витяг розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

7. Структурні підрозділи з урахуванням завдань, визначених Програмою, складають поточні плани роботи, які подаються на розгляд та затвердження начальнику, першому заступнику та заступнику начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

8. Зміни до Програми та поточних планів структурних підрозділів Головного управління статистики вносяться на погодження начальнику, першому заступнику, заступнику начальника Головного управління статистики, відповідно до розподілу функціональних обов’язків, і затверджуються відповідно до порядку затвердження кожного з них.

9. Моніторинг виконання Програми здійснюється уповноваженим структурним підрозділом Головного управління статистики, поточних планів роботи – керівниками структурних підрозділів.

Результати моніторингу виконання Програми розглядаються на засіданні колегії Головного управління статистики згідно з планом роботи колегії.

10. Після закінчення звітного року уповноваженим структурним підрозділом за участю структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики готується інформація про виконання Програми, яка подається на розгляд колегії.

Інформація про виконання Програми розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Визначення повноважень керівництва та інших працівників Головного управління статистики

1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики у Миколаївській області.

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики затверджується наказом Головного управління статистики, в якому визначаються:

– перелік структурних підрозділів Головного управління статистики, відокремлених підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником, першим заступником і заступниками начальника Головного управління статистики;

– перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

– порядок виконання функціональних повноважень першого заступника та заступника начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

3. Положення про структурні підрозділи Головного управління статистики, про підрозділи у їх складі, а також про відокремлені підрозділи розробляються керівниками цих підрозділів, погоджуються з першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною та кадровою службами Головного управління статистики й затверджуються наказом Головного управління статистики.

4. Посадові обов'язки керівників структурних підрозділів Головного управління статистики, підрозділів у їх складі, а також відокремлених підрозділів визначаються в положеннях про ці підрозділи. Обов'язки решти працівників Головного управління статистики визначаються посадовими інструкціями та затверджуються начальником Головного управління статистики або за його дорученням першим заступником, заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

1. Головне управління статистики для обговорення найважливіших напрямів своєї діяльності та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворює постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

– колегія Головного управління статистики, яка є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, підготовки пропозицій з питань реалізації державної політики у сфері статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;

– комісія з питань роботи із службовою інформацією Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію";

– експертна комісія Головного управління статистики є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою організації та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Миколаївської області;

– тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України "Про публічні закупівлі";

– конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В" Головного управління статистики, призначення на які здійснюється начальником Головного управління статистики, є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України "Про державну службу";  

– дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В" у Головному управлінні статистики, є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків; 

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління статистики. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджується наказами Головного управління статистики.

Управління персоналом та проходження державної служби

1. Організацію роботи з управління персоналом в Головному управлінні статистики здійснює відділ управління персоналом та документального забезпечення відповідно до положення про нього.

2. Відділ управління персоналом та документального забезпечення відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні статистики, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

3. Відділ управління персоналом та документального забезпечення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держстату, цим регламентом та наказами Головного управління статистики.

У питаннях організації і застосування методики проведення роботи з персоналом відділ керується також наказами та рекомендаціями Національного агентства України з питань державної служби, Мінпраці, Мінюсту та Пенсійного фонду.

4. Прийняття осіб на роботу до Головного управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні статистики регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду.

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

10. Присвоєння рангів державними службовцям Головного управління статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

12. З метою дотримання моральних норм професійної поведінки, формування довіри до них громадськості державні службовці Головного управління статистики дотримуються вимог, визначених Етичним кодексом працівників органів державної статистики, затвердженим наказом Держстату від 18.06.2013 № 183.

13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистики здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

14. Державним службовцям Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.

15. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в Головному управлінні статистики у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань), порядок прийняття та передачі працівниками діловодства (справ і майна) при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку, схваленими конференцією державних службовців Головного управління статистики та затвердженими наказом Головного управління статистики.

16. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки Головного управління статистики;

нагородження Почесною грамотою Головного управління статистики;

занесення до Книги пошани Головного управління статистики;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики, керівники структурних та відокремлених підрозділів за погодженням з першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики відповідно розподілу функціональних повноважень.

Нагородження працівників відомчими відзнаками здійснюється за поданням начальника Головного управління статистики до Держстату, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

17. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу".

Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

18. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі Головного управління статистики, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції по охороні адмінбудівлі та Правил пропускного режиму Головного управління статистики, затверджених начальником Головного управління статистики.

ІІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання

1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Головному управлінні статистики у Миколаївській області, затвердженої наказом Головного управління статистики від 22.04.2014 №19 та розробленої відповідно до Інструкції Державної служби статистики, затвердженої наказом Держстату від 11.02.2014 № 34 та Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

2. Інструкція з діловодства в Головному управлінні статистики встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами в Головному управлінні статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням. 

3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

4. Відповідальність за організацію діловодства у Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

В структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідальними за організацію діловодства є керівники цих підрозділів.

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідають перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у самостійних структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідають їх керівники.

7. Організація діловодства в Головному управлінні статистики покладається на сектор документального забезпечення та контролю виконання відділу управління персоналом та документального забезпечення (далі – служба діловодства).

8. До основних видів роботи з документами належать:

1) реєстрація вхідної кореспонденції;

2) робота з документами у структурних та відокремлених підрозділах;

3) підготовка документів для доповіді керівництву;

4) підготовка та узгодження проектів наказів, доручень і актів організаційно-розпорядчого характеру;

5) організація виконання рішень Держстату, начальника Головного управління статистики; місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування тощо;

6) підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

7) оформлення копій та додатків до документів;

8) реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

9) організація та здійснення контролю за виконанням документів;

10) складення номенклатури та формування справ;

11) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

12) ведення обліку та зберігання печаток і штампів Головного управління статистики.

9. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

10. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю.  

11. Обов’язково контролюються документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення, визначені актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розпорядчими документами та дорученнями керівництва Держстату, Головного управління статистики, надання відповідей на запити та звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, звернення громадян, рішення колегії Головного управління статистики, запити на публічну інформацію.

12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

13. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу служби діловодства.

14. У структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

15. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється посадовою особою служби діловодства, яка відповідає за контроль, та щотижня доводиться до керівництва Головного управління статистики.

16. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", Положення про режимно-секретні органи та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

ІV. Порядок проведення нарад
Загальні положення

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності – керівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики, а також інших зацікавлених осіб.

2. Наради проводяться начальником, першим заступником, заступником начальника Головного управління статистики, а також керівниками структурних підрозділів. У відокремлених підрозділах наради проводяться керівниками відокремлених підрозділів.

3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює служба діловодства.

5. Питання про можливість використання на нарадах кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки вирішує начальник Головного управління статистики.

Апаратні наради

1. Апаратні наради, у разі необхідності, проводяться за рішенням начальника або в разі його відсутності – першого заступника чи заступника начальника Головного управління статистики.

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника, заступника начальника Головного управління статистики та керівників структурних підрозділів.

3. Проект порядку денного апаратної наради погоджується начальником Головного управління статистики та доводиться до відома першого заступника і заступника начальника за два дні до її проведення.

4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, які підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

5. Підготовку, організацію проведення апаратних нарад здійснює служба діловодства.

Оперативні наради

1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його перший заступник чи заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень, проводять оперативні наради.

2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики.

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

4. Організацію проведення оперативної наради здійснює структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

Міжвідомчі наради

1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру в Головному управлінні статистики можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням  представників  інших державних органів, науково-дослідних і громадських організацій тощо.

2. Порядок денний і матеріали надсилаються учасникам міжвідомчої наради за два дні до початку її проведення.

3. Організація міжвідомчих нарад покладається на першого заступника чи заступника начальника Головного управління статистики та структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

Семінари (семінар-наради), відеоконференції

1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних і відокремлених підрозділів Головного управління статистики проводяться семінари, семінар-наради, відеоконференції (далі - семінари), у тому числі, за потреби, виїзні.

2. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів переліку запрошених посадових осіб та відповідного розпорядчого документа або доручення керівництва Головного управління статистики) покладається на самостійний структурний підрозділ, який ініціював його проведення, у відокремлених підрозділах організація проведення семінару покладається на керівників відокремлених підрозділів.

3. У разі участі керівництва Головного управління статистики в семінарі відповідний пакет документів подається начальнику Головного управління статистики відповідальним структурним підрозділом за три робочі дні до дня проведення. 

4. Ведення протоколу забезпечується відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики.

V. Взаємодія з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

1. Під час здійснення своїх повноважень Головне управління статистики взаємодіє з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, а також з підприємствами, установами та організаціями.

2. Головне управління статистики з метою ефективної співпраці з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами тощо:

– надає місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

– використовує в статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов'язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних;

– забезпечує взаємодію інформаційної системи Головного управління статистики з інформаційними системами місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування шляхом взаємного обміну інформацією відповідно до заходів, передбачених Програмою, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

– проводить статистичні спостереження і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);

– здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані з виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

3. Головне управління статистики розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

VІ. Взаємодія з респондентами державних статистичних спостережень

З метою організації ефективної роботи з респондентами Головне управління статистики безпосередньо та через підпорядковані йому відокремлені підрозділи:

– дотримується вимог Політики Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затвердженої наказом Держстату від 04 грудня 2012 року № 504, щодо організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов’язану із збиранням і використанням адміністративних даних;

– забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

– залучає респондентів до апробації звітно-статистичної документації під час підготовки нових державних статистичних спостережень;

– отримує в порядку і строки, визначені Держстатом, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

– застосовує під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв’язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;

– забезпечує конфіденційність первинних даних згідно з чинним законодавством, що отримані від респондентів під час проведення статистичних спостережень, та адміністративних даних щодо респондентів;

– використовує своє право вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держстату, та вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних;

– вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

– встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі.

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

1. Взаємодія між Головним управлінням статистики, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, здійснення опитування користувачів та аналізу їх потреб у статистичній продукції та доступу до неї, проведення конференцій, публікації у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність, проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації.

VIII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації. Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України "Про звернення громадян", Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" (зі змінами) та Порядку особистого прийому громадян керівництвом Головним управлінням статистики, інших актів законодавства.

2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики у Миколаївській області, затвердженої наказом Головного управління статистики від 01.02.2016 № 6, і покладається на службу діловодства.

3. Особистий прийом громадян проводять начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики, керівники, заступники керівників відокремлених підрозділів Головного управління статистики відповідно до порядку та графіку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, затверджених начальником, які підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

4. У Головному управлінні статистики діє пряма телефонна "гаряча лінія".

5. Участь у роботі прямої телефонної "гарячої лінії" Головного управління статистики беруть начальник, перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики згідно з графіком, який складає служба діловодства, та затверджує начальник Головного управління статистики. 

6. Графік прямої телефонної "гарячої лінії" оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про статус народного депутата України". 

8. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію",  Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або її територіальні органи, який затверджений наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

ІХ. Запобігання та виявлення корупції

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції", постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

2. Головне управління статистики у межах компетенції забезпечує:

– здійснення Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції, який щорічно складається уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції;

– виконання Антикорупційної програми, яка затверджується Держстатом та передбачає:

1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

2) оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

3) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

4) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

5) процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

6) інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.

3. Щорічно на офіційному веб-сайті Головне управління статистики оприлюднює звіт про проведену роботу з питань запобігання і протидії корупції.