Структурні підрозділи, їхні основні функціональні обов’язки

№ з/п
Назва структурного підрозділу Посада Прізвище, ім’я та по батькові № кімнати, тел.
1.
Відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності
Начальник відділу - к.38
500824
У межах своєї компетенції бере участь у розробці, вдосконаленні плану державних статистичних спостережень; здійснює загальну координацію статистичної діяльності структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики; формування щорічної комплексної програми діяльності та інших поточних планів та графіків роботи Головного управління статистики, контроль їх виконання; відповідає за організацію роботи колегій, нарад та інших заходів з керівниками структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики; проводить самооцінки, аудити, експертні оцінки результатів діяльності Головного управління статистики та узагальнює відповідну інформацію для підготовки звітів, запитальників самооцінки, довідок, та ін.
2.
Управління взаємодії з респондентами, роботи з постачальниками адміністративних даних та ведення реєс тру статистичних одиниць
Начальник управління Масалов В’ячеслав Юрійович к.30
500823
Забезпечує реалізацію державної політики у сфері збору статистичної, фінансової звітності та адміністративних даних відповідно до Плану державних статистичних спостережень; своєчасність та повноту збору статистичної та фінансової звітності від респондентів; здійснює моніторинг звітного навантаження на респондентів; надає консультативну підтримку та проводить роз’яснювальну роботу щодо участі респондентів у державних статистичних спостереженнях; забезпечує реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій, а також облік, ведення та підтримку в актуальному стані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по Миколаївській області.
2.1.
Відділ збирання, введення та контролю даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних Заступник начальника управління-начальник відділу Чокова Юлія Петрівна к.11а
500823
Здійснює прийом державної статистичної та фінансової звітності за принципом «Єдиного вікна»; забезпечує своєчасність та повноту збору звітності від респондентів; здійснює моніторинг звітного навантаження на респондентів; забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією; надає консультативну підтримку та проводить роз’яснювальну роботу щодо участі респондентів у державних статистичних спостереженнях; забезпечує виконання арифметичних, логічних й інших контролів та введення до комплексів електронної обробки інформації первинних даних.
2.2.
Відділ ведення реєстру статистичних одиниць
Начальник відділу Брішнікова Анна Анатоліївна к. 17
500828
Забезпечує облік, ведення та підтримку в актуальному стані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по Миколаївській області (ЄДРПОУ), а також достовірність інформації в ЄДРПОУ; здійснює обмін відомостями про вчинення державним реєстратором реєстраційних дій та інформаційно-довідкове обслуговування даними ЄДРПОУ користувачів; надає методологічну та консультативну допомогу органам державної влади, підприємствам, організаціям тощо з питань застосування національних класифікацій та здійснення кодування за ними, а також консультації при визначенні кодів видів економічної діяльності; готує інформацію та необхідні довідкові матеріали органам державної влади, підприємствам, організаціям, фізичним особам з питань, що входять до компетенції відділу відповідно до законодавства.
2.3.
Сектор переписів
Завідувач сектору Левченко Алла Василівна к.12
500836
Забезпечує організацію робіт щодо проведення переписів на території Миколаївської області. Виконує підготовчі роботи до переписів, їх проведення, оброблення, узагальнення та поширення отриманих матеріалів.
3.
Відділ збирання даних вибіркових обстежень населення
Начальник відділу Бевза Тетяна Михайлівна к.45
500835
У межах своєї компетенції організовує збір даних вибіркових обстежень населення з питань умов життя домогосподарств, економічної активності населення, сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості та здійснює координацію роботи уніфікованої мережі фахівців з інтерв’ювання з проведення цих вибіркових обстежень населення (домогосподарств).
4.
Відділ реєстрації цін
Начальник відділу Цимбал Ельвіра Миколаївна к.41, 46
500841
Забезпечує реалізацію державної політики в галузі статистики цін на регіональному рівні, а саме: реєстрація, збирання, опрацювання, узагальнення статистичної інформації про зміни споживчих цін на товари та послуги, ціни виробників; здійснює підготовку статистичних видань/ інформації про індекси споживчих цін (індекси інфляції); бере участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології з питань статистики цін на базі наукових розробок та міжнародних стандартів.
5.
Відділ обробки даних статистики виробництва та послуг
Начальник відділу Плєшко Оксана Олександрівна к.15
500825
Здійснює обробку даних державних статистичних спостережень за наступними напрямами статистичної діяльності (розділами та тематикою статистичного виробництва): послуги, капітальні інвестиції, основні засоби, інвестиційні проекти, промисловість, будівництво, транспорт, інвестиції зовнішньоекономічної діяльності, наука, технології та інновації, інформаційне суспільство. Проводить державні статистичні спостереження за формами, які охоплюють показники виробництва, поставок, експорту (імпорту) продукції військового та спеціального призначення, виконання наукових та науково-технічних робіт, виконання державного оборонного замовлення на поставку продукції та на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи. Забезпечує обробку даних адміністративної звітності зі статистики транспорту.
6.
Відділ обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств
Начальник відділу Слюсар Ірина Олександрівна к.16
500827
У межах своєї компетенції забезпечує проведення державних статистичних спостережень за показниками макроекономічної статистики (тенденції ділової активності), діяльності підприємств (розвиток підприємництва і фінанси підприємств), здійснює розрахунки випуску, проміжного споживання, валової доданої вартості та підготовку статистичної інформації щодо діяльності підприємницького сектору економіки Миколаївської області.
7.
Управління обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
Начальник управління Малєєва Інна Анатоліївна к.35
500832
Забезпечує проведення державних статистичних спостережень, аналіз та підготовку інформації у сфері статистики сільського, рибного, лісового, мисливського господарства та охорони навколишнього середовища.
7.1.
Відділ обробки даних структурних обстежень у сільському господарстві та статистики навколишнього середовища
Начальник відділу Буховцева Людмила Володимирівна к.35
500832
Здійснює обробку статистичної інформації щодо використання сільськогосподарської продукції та охорони навколишнього середовища. Організує та забезпечує проведення переписів, одноразових та вибіркових обстежень зі статистики сільського господарства та навколишнього середовища. Здійснює методологічне керівництво погосподарським обліком у сільських населених пунктах.
7.2.
Відділ обробки даних статистики виробництва продукції сільського господарства
Заступник начальника управління-начальник відділу Матер-Борчук Ірина Андріївна к.34
500833
Здійснює обробку статистичних даних у сфері статистики виробництва продукції сільського господарства. Створює та веде реєстр сільськогосподарських товаровиробників «АГРО».
8.
Відділ обробки даних статистики торгівлі та енергетики
Начальник відділу Лукіна Тамара Єгішевна к.26, 27
500837
Здійснює обробку даних державних статистичних спостережень за наступними напрямами статистичної діяльності (розділами та тематикою статистичного виробництва): енергетики, внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Проводить державні статистичні спостереження за формами, які охоплюють показники паливно-енергетичних ресурсів, роздрібної та оптової торгівлі, експорту (імпорту) товарів та послуг. Забезпечує підготовку статистичної інформації  зі статистики енергетики та торгівлі.
9.
Відділ обробки даних демографічної та соціальної статистики
Начальник відділу Андреєва Ольга Олександрівна к.13, 14
500838
Здійснює обробку даних адміністративної звітності та даних державних статистичних спостережень за наступними напрямами статистичної діяльності (розділами та тематикою статистичного виробництва): населення та міграція, оплата праці та соціально-трудові відносини, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, населені пункти та житло, правосуддя та злочинність, культура, політична та інша суспільна діяльність, туризм.
10.
Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
Начальник відділу - к.40
500834
Здійснює обробку первинних даних, аналіз, збереження, захист та використання статистичної інформації про рівень життя населення на основі вибіркового обстеження домогосподарств та щодо масових економічних та соціальних явищ і процесів, які відбуваються у Миколаївській області в сфері зайнятості та безробіття.
11.
Управління аналізу статистичних даних Начальник управління Лагно Олена Вікторівна к.23
500831
11.1.
Відділ аналізу даних економічної статистики
Заступник начальника управління-начальник відділу Корх Ганна Володимирівна к.25
500839
Здійснює аналіз статистичних даних та підготовку статистичної інформації/видань за результатами проведення державних статистичних спостережень за наступними напрямами статистичної діяльності (розділами та тематикою статистичного виробництва): послуги, капітальні інвестиції, основні засоби, інвестиційні проекти, промисловість, будівництво, транспорт, інвестиції зовнішньоекономічної діяльності, наука, технології та інновації, інформаційне суспільство.
11.2.
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики Начальник відділу Цуркан Наталя Вікторівна к.21
500831
Здійснює аналіз статистичних даних та підготовку статистичної інформації/видань за результатами проведення статистичних спостережень за демографічними процесами та державних статистичних спостережень за наступними напрямами статистичної діяльності (розділами та тематикою статистичного виробництва): населення та міграція, оплата праці та соціально-трудові відносини, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, населені пункти та житло, правосуддя та злочинність, культура, політична та інша суспільна діяльність, туризм. Забезпечує збирання, обробку, аналіз та поширення даних адміністративної звітності за наступними напрямами статистичної діяльності: освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, правосуддя та злочинність, культура, політична та інша суспільна діяльність.
12.
Сектор публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи Завідувач сектору Калашник Наталя Сергіївна к.47
500824
Забезпечує повноту, надійність, об'єктивність, оперативність та цілісність статистичної інформації, рівний доступ користувачів до статистичної інформації; здійснює узагальнення, всебічний аналіз та поширення комплексних офіційних публікаційних та інформаційно-аналітичних продуктів, підготовку та оприлюднення матеріалів з регіональної статистики, надає відповіді за запитами користувачів, у т.ч. відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
13.
Сектор поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю Завідувач сектору Мількевич Тетяна Іванівна к.47
500824
Забезпечує гласність, доступність і відкритість статистичної інформації, її поширення шляхом надання користувачам і громадськості офіційних статистичних даних; вивчає громадську думку стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики, потреб користувачів у статистичній інформації шляхом проведення відповідних заходів (конференцій, нарад, круглих столів, семінарів, засідань, анкетних опитувань тощо); разом із структурними підрозділами здійснює інформаційне наповнення веб-сайту Головного управління статистики, актуалізацію та ведення матриці користувачів статистичної інформації, бібліотеки статистичних видань тощо.
14.
Управління інформаційних технологій
Начальник управління Корчагін Ігор Анатолійович к.22 
500844
Забезпечує функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики на регіональному та районному рівні; здійснює роботи із впровадження сучасних інформаційних технологій щодо збору, обробки та поширення статистичної інформації; здійснює у межах своєї компетенції реалізацію єдиної державної політики інформатизації органів державної статистики.
14.1.
Відділ інформаційних систем та баз даних
Заступник начальника управління – начальник відділу Зінов’єва Ірина Іванівна к.22 
500844
14.2.
Відділ розвитку програмно-технічної інфраструктури та телекомунікацій
Начальник відділу Садовський Олександр Володимирович к.20а, 24
500845
15.
Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Начальник управління-головний бухгалтер Янковець Наталя Олександрівна к.42
500842
Основним завданням є забезпечення організації фінансово-бюджетної роботи.
15.1.
Відділ фінансово-економічної та договірної роботи
Начальник відділу Медвідь Ірина Іванівна к.43
500843
Забезпечує планування та аналіз фінансово-господарської діяльності Головного управління статистики.
15.2.
Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Заступник начальника управління-начальник відділу-заступник головного бухгалтера Пономаренко Ольга Анатоліївна к.44
500842
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Головного управління статистики, складання бюджетної та фінансової звітності.
16.
Відділ управління персоналом
Начальник відділу Невська Ірина Гарріївна к.49
500846
Забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом, здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом, документальне оформлення вступу на державну службу її проходження та припинення.
17.
Сектор документального забезпечення та контролю виконання
Завідувач сектору Тофан Тетяна Олегівна к.39
500848
Забезпечує реалізацію державної політики з питань ведення загального діловодства, діловодства за зверненнями громадян, архівної справи, організовує роботу щодо доступу до публічної інформації відповідно до чинного законодавства.
18.
Відділ господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд
Начальник відділу Шаповалов Олександр Олексійович к.28а
500845
Здійснює господарське обслуговування діяльності Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів, контролює, в межах своєї компетенції, дотримання санітарного режиму, правил протипожежної безпеки, норм техніки безпеки.
19.
Сектор правової роботи
Завідувач сектору Лясковська Ганна Леонідівна к.30
500847
 У межах своєї компетенції здійснює організацію роботи щодо правового забезпечення
20.
Головний спеціаліст з питань режимно-секретної роботи
Туркіна Наталя Борисівна к.31
500849
В межах своєї компетентності організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в управлінні.
21.
Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
- -
У межах своєї компетенції готує, забезпечує та контролює здійснення заходів щодо запобігання корупції
22.
Головний спеціаліст з питань захисту інформації
Борисенко Олена Анатоліївна к.22
500844
Забезпечує виконання завдань у сфері захисту інформації, організацію створення та впровадження комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах Головного управління статистики, здійснює контроль за їх функціонуванням.